Clipping

Brasil e Energia- Abril/2016
Brasil e Energia- Janeiro/2016
Jornal O Globo- Maio/2013
Revista Brasil e Energia- Abril/2014